Voorwaarden

Informed consent en algemene voorwaarden 

Artikel 1. Informed consent

1.1

Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling, erkennen de patiënt, ouders en/of voogd dat:

- Een van de medewerkers het tandheelkundige behandelplan uiteen heeft gezet en dat zij voorts in de gelegenheid zijn gesteld om een keuze voor de behandeling te maken; - dat een van de medewerkers informatie heeft verstrekt die ertoe heeft bijgedragen deze keuze te maken en dat de patiënt, ouders en/of voogd in de gelegenheid zijn gesteld alle vragen over de voorgestelde tandheelkundige behandeling en informatie te stellen; - dat zij op de hoogte zijn van het feit dat een zorgvuldige mondhygiëne noodzakelijk is ter voorkoming van risico’s zoals ontkalking, cariës en tandvleesproblemen; - dat zij op de hoogte zijn van het feit dat onzorgvuldige omgang met de tandheelkundige apparatuur en/of onvoldoende medewerking tot verlenging van de behandelduur, extra kosten en, bij geen verbetering, tot beëindiging van de tandheelkundige behandeling kan leiden en, - dat aan hen een kostenbegroting uiteen is gezet.

1.2

Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling, geven de patiënt, ouders en/of voogd toestemming voor de tandheelkundige behandeling.

1.3

Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling geven de patiënt, ouders en/of voogd toestemming aan Mondzorg Dogterom Westkapelle om informatie / (röntgen)foto’s / gebitsmodellen in het belang van de tandheelkundige therapie aan andere behandelaars door te geven.

1.4

Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling geven de patiënt, ouders en/of voogd toestemming aan Mondzorg Dogterom Westkapelle om informatie / (röntgen)foto’s / gebitsmodellen in het kader van onderzoek, educatie of publicatie in wetenschappelijke vakliteratuur te mogen gebruiken.


Artikel 2. Klachtenregeling

Op onenigheden over de tandheelkundige behandeling is de ANT-klachtenregeling van toepassing. Meer informatie over deze klachtenregeling kunt u opvragen bij de

Associatie Nederlandse Tandartsen.


Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1

De praktijkmedewerkers voeren hun werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Mondzorg Dogterom Westkapelle is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

3.2

Indien geoordeeld wordt, dat een beroep op artikel 3.1 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is Tandartspraktijk Westkapelleslechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van verwijtbaar handelen. De totale aansprakelijkheid van Tandartspraktijk Westkapelle is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3.3

Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tandartspraktijk Westkapelle wordt gemeld. Indien mogelijk, dient Tandartspraktijk Westkapelle in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.
ZorgkaartNederland

Copyright 2019 © All Rights Reserved